RAPTOR SERVER NÁVOD K POUŽITÍ

Následující odkazy jsou uvedeny proto, aby bylo možné přejít přímo do důležitých kapitol tohoto návodu:

Tento postup je určen pouze pro použití analytického softwaru RAPTOR SERVER v kombinaci s programem ImageXplorer. Informace o použití analytického softwaru RAPTOR SERVER s MAX 45k naleznete v Návodu k použití pro MAX 45k.


1. ZKRATKY


IVD Zdravotnické zařízení pro in vitro diagnostiku
GD Řídící puntíky-speciální alergenové spoty v rozích kazetky. RAPTOR SERVER je využívá ke kontrole kvality kazetky.
QC Kontrola kvality
IFU Návod k použití
IgE Imunoglubulin E
RUO Pouze pro výzkumné účely

2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

ImageXplorer

ImageXplorer je zobrazovací zařízení určené k použití s analytickým softwarem RAPTOR SERVER k vyvolání obrázků ALEX kazetek po zpracování pracovníky laboratoře, nebo zdravotnickým personálem.

Analytický software RAPTOR SERVER

Analytický software RAPTOR SERVER je určen pro diagnostické použití in vitro (IVD) v kombinaci s testovacími soupravami založenými na technologii ALEX. Cloudový RAPTOR SERVER provádí kvantitativní analýzu pro alergen-specifické IgE (sIgE) a semikvantitativní analýzu pro celkové IgE (tIgE) zpracovaných kazetek a nabízí základní interpretaci a podpůrné komentáře. Testovací systém je pomůckou při klinické diagnostice pacientů s alergiemi ve spojení s dalšími klinickými a laboratorními nálezy. Tento software má být používán v klinických laboratořích vyškolenými operátory nebo zdravotnickými pracovníky. Tento software lze použít ve spojení s ImageXplorer nebo MAX 45k jako analytický nástroj a pro sdílení výsledků s ostatními uživateli / doporučujícími lékaři.

Aktuálně dostupné soupravy:


3. SOUHRN A VYSVĚTLENÍ

Analytický software RAPTOR SERVER je webovou alternativou k analytickému softwaru Raptor. RAPTOR SERVER je webová aplikace a provozuje se prostřednictvím prohlížeče. RAPTOR SERVER je software pro získávání a analýzu obrázků pořízených zařízením ImageXplorer z již zpracované kazetky založené na technologii ALEX. RAPTOR SERVER je vyvíjen jako samostatné řešení, které také provádí ukládání dat a vytváření zpráv o výsledcích diagnostické laboratoře.

Software se skládá z

Tento software byl vyvinut speciálně pro analýzu a vykazování výsledků získaných s produkty ALEX nebo podobnými produkty MADx.

Provoz

V ideálním případě by měl být provoz RAPTOR SERVERU centralizován ve formě cloudové aplikace SaaS (Software as a Service). Je však také možný čistě místní provoz na jednom počítači nebo provoz v zákaznickém datovém centru („on-premise“ = RAPTOR SERVER Desktop).

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pro správné použití zařízení ImageXplorer a RAPTOR SERVER softwaru je nutné, aby si uživatel pozorně přečetl tyto pokyny a dodržoval je. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za použití tohoto testovacího systému, který není popsán v tomto dokumentu, ani za změny provedené uživatelem testovacího systému.

Tato verze návodu je platná pro software RAPTOR SERVER od verze 1.0.


4. PRINCIP POSTUPU

Testy založené na technologii ALEX jsou imunotesty na pevné fázi. Alergenové extrakty nebo molekulární alergeny, které jsou navázány na nanočástice, jsou systematicky rozmístěny na pevnou fázi a vytvářejí makroskopické pole.

Nejprve alergeny vázané na nanočástice reagují se specifickým IgE, který je přítomen ve vzorku pacienta. Po inkubaci se nespecifický IgE vypláchne. Postup pokračuje přidáním enzymem značené antilidské IgE detekční protilátky, která tvoří komplex se specifickou IgE vázanou na nanočástice. Po druhém promývacím kroku se přidá substrát, který se převede na nerozpustnou, barevnou sraženinu enzymem vázaným na protilátku. Nakonec se reakce enzym-substrát zastaví přidáním blokujícího činidla. Množství sraženiny je úměrné koncentraci specifického IgE ve vzorku pacienta.

Po laboratorním testu následuje získání a analýza obrazu pomocí ImageXplorer. Výsledky testu jsou analyzovány pomocí softwaru RAPTOR nebo RAPTOR SERVER od MADx a jsou uvedeny v jednotkách IgE specifických pro alergen (kUA / L). Celkové výsledky IgE jsou také uvedeny v jednotkách IgE (kU / l).


5. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ A PŘEPRAVA

Podmínky prostředí pro ImageXplorer

Pro zajištění bezproblémového provozu ImageXplorer je důležité umístit zařízení do vhodného prostředí.

Podmínky prostředí Specifikace
Pracovní teplota: 15 až 30 °C
Vlhkost: 30 - 85%, nekondenzující
Zdroj energie: Zařízení je napájeno kabelem + 5V USB 3.0 nebo USB 2.0 z osobního počítače nebo ze zdroje USB. Není třeba žádné další napájení.
Hmotnost a rozměry pro pracovní plochu: Zařízení se hodí na normální pracovní plochu nebo stůl, hmotnost a rozměr nevyžadují speciální podpůrné struktury.
Prach Je doporučeno bezprašné prostředí
Operační systém: Windows 10

6. LIKVIDACE ODPADŮ

Likvidace odpadu ImageXplorer musí být provedena v souladu s místními směrnicemi.


7. POPIS SYMBOLŮ

Symbol Popis
CE značka
Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro - Označuje zdravotnický prostředek, který je určen k použití jako diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.
Čtěte návod k použití - Označuje, že je nutné, aby uživatel četl návod k použití.
Sériové číslo - Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné identifikovat konkrétní zdravotnický prostředek.
Výrobce - Označuje výrobce zdravotnických prostředků
Symbol pro označení EEE
Důležitá poznámka

8. OBSAH BALENÍ IMAGEXPLORER

Zařízení REF Množství
ImageXplorer 11-0000-01 1
ImageXplorer držák kazetky - 1
Připojovací kabel (PC - ImageXplorer) - 1
RAPTOR SERVER analytický software 22-0000-01 1
USB Power Hub pro stálé napájení + 5V - volitelné

9. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Kvalifikace operátora

Software ImageXplorer a RAPTOR SERVER by měl být provozován technikem nebo operátorem, který je dostatečně kvalifikovaný pro laboratorní práci, nebo pod jeho dohledem. Před spuštěním softwaru ImageXplorer a RAPTOR SERVER by měl provozovatel:

Při provozu a údržbě systému pečlivě dodržujte postup uvedený v tomto návodu k použití. Údržba, která není popsána v návodu k použití, by měla být ponechána kvalifikovaným servisním technikům.


NIKDY neotvírejte kryt přístroje!


Elektronické zařízení může být zdrojem elektrického šoku!

Servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál výrobce!

Záloha dat

Při používání RAPTOR SERVERU jsou všechna analytická data a data týkající se osob uložena v souladu se smluvními podmínkami služby MadX na online portálu Microsoft Azure Online. Přečtěte si také Podmínky online služeb (OST) společnosti Microsoft, které jsou k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products. Informace o verzi RAPTOR SERVER Desktop získáte u místního správce IT.

Elektromagnetická kompatibilita

ImageXplorer splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) podle EN 61326 (Elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití).

Elektromagnetická zařízení: Zařízení, která emitují elektromagnetické vlny, mohou ovlivnit měřená data nebo způsobit poruchu přístroje.


10. SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

ImageXplorer


A: Základní zařízení
B: Zásuvka
C: Držák kazetky

Relevantní komponenty zařízení jsou:


11. PRACOVNÍ POSTUP:


 1. Připojte ImageXplorer k počítači
 2. Běžte na www.allergy-explorer.com
 3. Přihlašte se do svého uživatelského účtu
 4. Začněte měření
 5. Zadejte informace o pacientovi
 6. Analyzujte a ověřte výsledky, potom schvalte měření
 7. Exportujte data

12. INSTRUKCE

Připojení ImageXploreru k počítači

ImageXplorer není samostatné zařízení a musí být vždy používáno v kombinaci s RAPTOR SERVERem nebo analytickým softwarem RAPTOR. ImageXplorer je připojen k počítači pomocí dodaného kabelu USB a připojení i napájení jsou spravovány prostřednictvím portu USB 3.0 počítače pomocí dodaného kabelu USB. Silnější konektor USB (USB B) je připojen k zadní části ImageXplorer, zatímco tenčí port USB (USB A) je připojen k počítači.

Poznámka: Zařízení lze použít také na portu USB 2.0, ale analýza bude vyžadovat delší dobu kvůli nižší přenosové rychlosti dat.Nastavení RAPTOR SERVER softwaru

Google Chrome je doporučován jako prohlížeč pro používání softwaru RAPTOR SERVER. Software RAPTOR SERVER je přístupný z webové stránky: https://www.allergy-explorer.com.

Instance RAPTOR SERVER je určena pro provoz SaaS, a proto podporuje více nezávislých uživatelů. Každý uživatel je logicky odlišen od všech ostatních uživatelů a žádná výměna dat mezi uživateli není možná.


Log-in

Uživatel: Jedna laboratoř v RAPTOR SERVERU. Tento uživatel je vytvořen společností MADx

Přístup k softwaru RAPTOR SERVER bude k dispozici pouze uživatelům s platným uživatelským jménem a heslem nebo externí adresářovou službou (Office 365 / Azure Active Directory). Uživatelé se nemohou registrovat sami, ale musí je zadat a aktivovat správce RAPTOR SERVER.


Po úspěšném přihlášení má uživatel přístup ke svému účtu. Heslo lze také resetovat, pokud je zapomenete. Pokud kliknete na následující ikonu a vyberete "Tenant Admin" (Správa uživatelů), budete přesměrováni do oblasti správy uživatelů, kde můžete nastavit preference pro uživatele.
Stažení softwaru agenta RAPTOR SERVER Agent a definice ImageXplorer

Chcete-li ve svém účtu nastavit ImageXplorer, přejděte do oblasti Tenan Admin Area (Správy uživatelů) a klikněte na „Manage ImageXplorer“. Chcete-li přidat nový ImageXplorer, vyberte "Add New ImageXplorer" a přiřaďte mu název. Klíč ImageXplorer bude vygenerován automaticky.
Po kliknutí na "Uložit" se vrátíte na přehledovou stránku příslušného ImageXplorer. Zde si musíte stáhnout software RAPTOR SERVER Agent.


Chcete-li aktivovat agenta a připojit jej k ImageXplorer a RAPTOR SERVER, přejděte na Nastavení a zadejte URL RAPTOR SERVER: https://www.allergy-explorer.com a klíč ImageXplorer a klikněte na „Pokračovat“.


A: Připojení k RAPTOR SERVER
B: Připojení ImageXploreru

Pokud je navázáno připojení mezi RAPTOR SERVERem a ImageXplorerem, obě pole jsou zvýrazněna zeleně. Pokud se jedno připojení nezdaří, vyhledejte další pokyny v části o odstraňování problémů. link


Úprava nastavení ImageXplorer

Každý ImageXplorer má jedinečné nastavení obrazu, které je třeba upravit během první instalace a poté každých 6 týdnů.

Při první instalaci nebo při prvním spuštění nové verze RAPTORu (a pokud je k počítači připojen ImageXplorer), není možné provádět měření bez spuštění testovací kazetky ImageXplorer.


Každé nové zařízení ImageXplorer bude obsahovat testovací kazetku se speciálním čárovým kódem začínající číslicemi „30“ na štítku (např. 30AAF267). Testovací kazetka se dodává v uzavíratelném sáčku a měla by se vždy skladovat na tmavém místě při pokojové teplotě. Testovací kazetka musí být analyzována pomocí ImageXplorer.

Po kliknutí na "Configure" v nabídce "Manage ImageXplorer" budete přesměrováni do oblasti, kde můžete spustit testovací kazetku.


Kliknutím na „Start New Test Array Scan“ se spustí úprava nastavení (trvá asi 2-3 minuty).


Toto měření identifikuje optimální nastavení pro x, y, šířku a výšku okrajů kazetky a optimální expozici. Po dokončení výpočtu se zobrazí zpráva o průběhu testu. Uživatel musí použít nová nastavení ImageXplorer kliknutím na „Apply detected settings“.


Pravidelné měření testovací kazetky zajistí, že ImageXplorer použije optimální konfiguraci. Proto se po 60 dnech zobrazí zpráva, která vás vyzve k opakování měření testovací kazetky ImageXplorer do 30 dnů.


Pokud test ImageXplorer nezopakujete, po 90 dnech nebudou možná žádná nová měření. Předchozí výsledky budou přístupné jako dříve.

Aktuální nastavení ImageXplorer najdete v oblasti „Tenant Administration“ -> „Manage ImageXplorers“ -> „Configure“
Osobní nastavení

V části „Personal Settings“ můžete vybrat jazyk uživatele, národnost (např. Angličtinu (UK)) a časové pásmo. ALEX2 obsahuje 5 alergenových zón pouze pro výzkum (RUO). Ve výchozím nastavení jsou deaktivovány. Aby byly viditelné (RUO), může si uživatel v rolovací nabídce vybrat „show research spots“.Umístěte kazetku do ImageXploreru

ImageXplorer má mechanismus pro vkládání a načítání pouze jedné zpracované kazetky. Opatrně uchopte kazetku (nedotýkejte se membrány kazetky) a vložte ji tak, aby směřovala barkódem k logu MADx na zásuvce ImageXplorer. Dbejte na to, aby byla kazetka zcela zasunuta do držáku a nebyla ani vepředu ani vzadu zvednutá (viz obrázky níže). Po vložení kazetky uzavřete zásuvku jemným pohybem dopředu, dokud se nezastaví.


A: zásuvka
B: držák kazetek

Získání obrázku, čtení barkódu a nalezení mřížky

Na stránce s přehledem najdete kartu „New measurements“ (nová měření), kartu „Approved measurements“ (schválená měření), tlačítko „Start measurements“ (spustit měření) a je-li k dispozici MAX 45k (přístroj pro automatizované zpracování), tlačítko Automat. Karta „New measurements“ obsahuje všechna nová a neschválená měření, karta „Approved measurements“ obsahuje všechna dosud schválená měření.

Kliknutím na „Spustit měření“ v okně prohlížeče RAPTOR SERVER získáte obrázek a spustíte analytickou část.


Pokud je připojen pouze jeden ImageXplorer, je analýza zahájena okamžitě. Pokud je k RAPTOR SERVERU u jednoho účtu připojeno několik ImageXplorerů, musí uživatel nejprve vybrat, který ImageXplorer chce použít. RAPTOR SERVER automaticky rozpoznává barkód, který je základem veškerého dalšího zpracování, a přiřadí identifikovaný barkód novému měření.

Upozornění: Nezapomeňte se ujistit, který ImageXplorer používáte abyste správně zadali informace o pacientovi!

Barkód na každé kazetce obsahuje následující informace:

Po zobrazení a analýze se zobrazí podrobný přehled měření s informacemi o pacientovi a informacemi o vzorku vlevo, analytickým obrazem kazetky vpravo a podrobným zobrazením výsledků alergenů níže.


A: Pole pro informace o pacientovi a vzorku
B: Analytický obrázek
C: Přehled výsledků

Pod analytickým obrázkem se navíc zobrazuje datum analýzy, sériové číslo ImageXplorer, QC a případně také protokol chyb.

Ručně lze přidat další informace o vzorku a pacientovi:


Pokud kliknete na "Save" (Uložit), zadané informace budou uloženy.

V oblasti analytického obrazu se zobrazí pole měření s mřížkou. Software automaticky identifikuje polohu mřížky v obrazových datech na základě řídících puntíků. Na ALEX jsou 3 řídící puntíky a na ALEX2 4 řídící puntíky.


B: ALEX2 - 4 řídící puntíky

Pro vstup do módu pro práci se zónami, klikněte na obrázek.Pokud automatické vyhledávání polohy selže, bude uživatel upozorněn a kontrola kvality měření (QC) bude nastavena na FAIL. V takovém případě se uživatel může pokusit ručně umístit pole resetováním mřížky stisknutím „R“ nebo přejít na „Manual analysis -> Reset Grid“ (Ruční analýza, resetovat mřížku). Po resetování můžete pohybovat celou mřížkou pomocí myši dodatečným stisknutím klávesy „Shift“ nebo nastavením zaškrtnutí na „edit entire grid“ (editovat celou mřížku). Mřížku lze také najít automaticky výběrem „Manual analysis ->„ Find grid“ (Ruční analýza, najít mřížku), nebo stisknutím„ W “. Chcete-li mřížku otočit ve směru hodinových ručiček, klikněte na tlačítka „A“ nebo „B“ podle výše uvedeného obrázku. Pozici mřížky lze potvrdit stisknutím „P“ nebo „Manual analysis -> Process“.

Stiskněte "R" nebo "Manual Analysis --> Reset Grid"
Stiskněte "W" nebo "Manual Analysis --> Find Grid" nebo manuálně posuňte celou mřížku
Stiskněte "P" nebo "Manual Analysis --> Process"

Analýza obrázku

Analytický obraz kazetky ALEX je zobrazen v simulativním barevném kódu, což umožňuje jasnou vizualizaci. Intenzitu barvy lze nastavit ve třech krocích. Přejděte na „Image“ a vyberte jednu ze 3 úrovní (nízká korekce barev, střední korekce barev nebo vysoká korekce barev).


Obrázky výše zleva doprava: Vysoká korekce barev (výchozí) - Střední korekce barev - Nízká korekce barev

Kliknutím do prostoru zóny alergenu (puntíku) se zobrazí název, souřadnice x a y zóny, hrubá a výsledná hodnota zóny a poměr signálu k šumu (SNR).


Každý alergen je ohraničen kruhem. Grafické znázornění kruhu představuje automatickou interpretaci softwarem nebo změnu uživatelem:

 1. Kruh s tečkovanou čarou: dosud nebyl analyzován nebo pod mezní hodnotou
 2. Kruh s plnou tenkou čarou: pozitivní zóna, automaticky nalezena
 3. Kruh s plnou tlustou čarou: zóna nastavena uživatelem jako dobrá
 4. Kruh s plnou tenkou čarou a ve středu "X" zóna, kterou uživatel nastavil jako špatnou
 5. Zóny se silnou přerušovanou oranžovou čarou: Zóny, které má uživatel kontrolovat, se špatným poměrem signál-šum, ale kvantitativním výsledkem nad cut-off hodnotou systému. Tato místa by měl uživatel nastavit na „dobrý“ nebo „špatný“.
 6. Zóny pouze pro výzkumné účely (RUO) jsou označeny „R“ uvnitř kruhu a nebudou zobrazeny ve zprávě PDF, ale budou exportovány do souboru CSV, EXCEL nebo ASTM. Místa RUO lze zobrazit změnami osobních nastavení.


Zóny jsou upravitelné uživatelem:

Poslední dvě funkce lze také použít výběrem „Grid“ -> „show or hide grid“ a „show or hide names“.Přehled zkratek:

Zkratky Provedení
R Reset analýzy
W Najít mřížku
P Zpracovat
G Nastavit zónu jako dobrá
B Nastavit zónu jako špatná
N Zobrazit názvy zkratek zón
H Schovat/ukázat mřížku
SHIFT Vybrat všechna měření

Uživatel musí zkontrolovat oranžové zóny a nastavit je na dobré nebo špatné, jinak budou ve zprávě označeny oranžovým trojúhelníkem s vykřičníkem. Pokud bylo místo nastaveno na „dobré“ nebo „špatné“, vykřičník v trojúhelníku se nezobrazí.


Je také možné otevřít obrázek čárového kódu, obrázek nezpracované nebo zpracované kazetky. Chcete-li to provést, přejděte na "More" a vyberte požadovaný obrázek. Úplný reset je také možný stisknutím tlačítka „Resetovat vše a znovu zpracovat“.


Pokud uživatel změní polohu nebo interpretaci zóny nebo celé mřížky, analytická data budou vymazána a QC nastavena na NA. Po provedení analýzy změny uložte stisknutím tlačítka „Apply Changes“ (použít změny).


Chcete-li se vrátit na stránku s podrobnostmi měření, stiskněte tlačítko „Back to measurement“. Můžete také kliknout na „Next / Preview“ a přejít na stránku úprav následujícího obrázku.Analytické výsledky

V podrobném seznamu výsledků se pod informacemi o pacientech a analytickým obrázkem zobrazí výsledky vybraného měření. Analytický výsledek zobrazí seznam obsahující následující informace:


Kliknutím na rolovací nabídku „All allergens / Only positive allergens“ lze vybrat informace, které se mají zobrazit v okně analytických výsledků. To je nezávislé na výsledcích, které jsou zobrazeny v sestavě PDF.Přehled měření

Nová a neschválená měření lze zobrazit v přehledu „New measurements“.


Kliknutím na čárový kód nebo na datum analýzy se dostanete do oblasti podrobností měření. Informace o pacientech a poznámky lze také zadat na stránce s přehledem. Stačí kliknout do příslušného pole měření a vložit je. Pomocí „TAB“ automaticky zadáte další pole a váš záznam bude uložen.


Ve vyhledávacím poli je možné hledat podle čárového kódu, jména pacienta, kódu vzorku, nebo poznámky.


Je-li stejná kazetka měřena několikrát, je možné duplikovat čárový kód i naměřená data v úložišti dat. Během měření je to však oznámeno trojúhelníkem s vykřičníkem.Schválení a export měření

Po analýze a pečlivé kontrole výsledků mohou být měření schválena dvěma způsoby:

 1. Jedno nebo více měření lze vybrat zaškrtnutím a poté schválením v rolovací nabídce společně:

  Neschválená měření lze také stáhnout jako CSV nebo EXCEL.

 2. Měření lze také schválit na stránce podrobností měření. Jednoduše klikněte na „Save and approve“.

Pokud je QC měření „ok“, měření se přesune do záložky „Approved Measurement“. Pokud je QC měření „Failed“, uživatel je upozorněn, že „Measurement QC is not OK“. Ve zprávě bude dále uvedeno, že interní QC (kontrola hodnověrnosti pro GD a signál pozadí) nebyla úspěšná.


Schválená měření jsou uložena na kartě „Approved Measurements“. Žádné informace o pacientovi již nelze změnit ani přidat. Podrobnosti o měření lze zobrazit kliknutím na měření.


Vybraná měření na kartě schválených měření lze stáhnout jako zprávu PDF, jako soubor EXCEL, CSV nebo ASTM.


Report Settings - nastavení reportu

V “Tenant Admin” a “Manage report templates” lze vybrat možnost nastavení reportu.Můžete si zvolit následující nastavení:


Po změně lze šablonu sestavy uložit kliknutím na tlačítko „Save“.

Jsou k dispozici následující jazykové mutace:

Chcete-li definovat svou „výchozí“ šablonu, která se používá jako standardní šablona, musíte mít práva „základního uživatele“.

Pokud přejdete do části „Configure tenant“ v Tenant admin area, můžete zvolit výchozí jazyk a šablonu.


Záznam z neschváleného měření lze zobrazit kliknutím na konkrétní měření na záložce „New Measurement“ a výběrem „Report“


Poté uvidíte náhled reportu, kde můžete vybrat šablonu reportu (výchozí nebo přizpůsobenou) a nastavit výchozí jazyk. Není však možné tuto zprávu v PDF stáhnout. K tomuto účelu je nutné měření nejprve schválit.

Schválená měření lze stáhnout hromadně nebo jednotlivě. Chcete-li stáhnout více měření naráz, přejděte nejprve na záložku „Approved measurements“ a vyberte měření, která chcete stáhnout. Poté z rolovací nabídky vyberte položku PDF Report a do vašeho počítače se lokálně uloží složka se zip souborem obsahující zprávy PDF.


Pokud kliknete na měření, dostanete se do oblasti podrobností o tomto měření. Odtud můžete také zobrazit náhled reportu a změnit nastavení pro záhlaví a jazyk reportu. Poté můžete zprávu stáhnout přímo odtud.
Požadavek na interpretačního průvodce

Byl implementován speciální softwarový modul pro podporu interpretace výsledků založených na technologii ALEX: RAVEN interpretační pokyny (v současné době dostupné pouze pro ALEX2)

Pro použití této služby je třeba vyžádat si licenční klíč od místního distributora.

Získaný licenční klíč musí být zadán v záložce Tenant admin area v části „Configure tenant“. Chcete-li přidat licenční klíč, je třeba nahrát úplné údaje o společnosti a smlouvu o zpracování dat a smluvní podmínky.


Požadavek na interpretační podporu RAVEN je možný jak pro schválená, tak neschválená měření. PDF report lze stáhnout pouze pro schválená měření. Vyberte měření pro které chcete získat interpretační podporu, která se zobrazí na stránce s podrobnostmi měření, poté klikněte na ikonu a vyberte „View interpretation“.


Otevře se okno, ve kterém lze zadat nastavení (jazyk) specifické informace o pacientovi (jako je věk, pohlaví a prostředí) a symptomy pacienta.


Po zadání informací lze požadavek spustit tlačítkem „Request interpretation“.


Interpretace se automaticky vloží na konec zprávy a zobrazí se také v náhledu. Měření, ke kterým již byla interpretace přiřazena, jsou označena tímto symbolem:Mazání měření

Neschválená měření lze smazat výběrem konkrétního měření, které má být odstraněno, a v rolovací nabídce „Delete“. Před trvalým smazáním měření se objeví varování, které musí být schváleno. Odstraněná měření budou trvale smazána a nelze je obnovit.


Import informací o pacientovi ze souboru

Informace o pacientovi přiřazené konkrétnímu barkódu z kazetky lze napsat do souboru Import-Template.csv. Chcete-li tento soubor stáhnout, přejděte do oblasti záložky Tenant admin area a klikněte na "Manage Measurement Data Completion" pod "Measurement data completion".


Po stažení souboru šablony CSV můžete zadat informace o pacientovi pro příslušný čárový kód, uložit jej do počítače jako CSV, znovu nahrát dokument a kliknout na „Apply changes“.


Po nahrání tohoto souboru se zobrazí zadané informace. Tyto informace lze znovu upravit a je možné uložit změny.


Pokud byl obrázek pořízen po té co byl nahrán CSV soubor s informacemi, informace o pacientovi se automaticky importují do softwaru, dle zadaného čísla z barkódu.

Uživatelský portál

Měření lze sdílet s lékařem nebo jiným uživatelem. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte nejprve vytvořit účet lékaře nebo uživatele. Chcete-li vytvořit účet lékaře nebo uživatele, přejděte na „Tenant admin -> User Portal“, klikněte na „Manage users“ a přidejte nového lékaře nebo uživatele.


Zadejte informace o novém uživateli a odešlete e-mail k vytvoření hesla. Alternativně můžete definovat heslo pro uživatele.


Lze sdílet pouze již schválená měření. Za tímto účelem přejděte na záložku „Approved measurements“, klikněte na stránku podrobností měření, přejděte na ikonu a vyberte „View shares“.


Poté vyberte uživatele, se kterým chcete měření sdílet, a klikněte na „Share“. Poté můžete buď odeslat odkaz e-mailem, pomocí kterého má uživatel přístup k tomuto měření. Nebo se uživatel může přihlásit pomocí svých přístupových údajů na následující webové stránce (https://doctorportal.allergy-explorer.com/) a zobrazit měření, které s ním sdílíte.Po přihlášení si uživatel může zobrazit podrobnosti o sdílených měřeních a otevřít zprávu. Uživatel však nemůže nic změnit.


Sdílená měření jsou označena následujícím symbolem. Společná měření mohou být také odebrána uživatelem:


Log-out

Chcete-li se odhlásit ze služby RAPTOR SERVER, klikněte na „Logg-out“ a zavřete okno.Technická podpora

Máte-li jakékoli dotazy, zkušenosti nebo potíže týkající se softwaru ImageXplorer nebo RAPTOR SERVER, kontaktujte místního zástupce, nebo Macro Array Diagnostics GmbH na adrese support@macroarraydx.com.


Technická data

Tato kapitola shrnuje specifikace ImageXplorer.

Features Parameters
Compatible Test Formats ALEX technology-based cartridges
Cartridge Dimensions (W x D x H) 53 x 18 x 7 mm
Maximum Scan Area /W x D) 50 x 30 mm
Light Source White light LED
Applicable Dyes Colorimetric Dyes
Scan Resolution Up to 600 dpi
Sensitivity ≤ 0.3 kUA/L
Scan Speed CPU dependent, < 5 s per cartridge
Dynamic Range 2.5 logs
Repeatability R2 ≥ 99 %, CV ≤ 5 %
Focus Distance 80 ± 10 mm
Image File Format BMP 16 Bit
Voltage 5 V USB
Power < 5 Watts
Size (W x D x H) 160 x 180 x 180 mm
Weight 1.2 kg
Barcode Identification QR Barcode
Operating System PC with MS Windows® 10
Connection USB 2.0 or higher
Temperature Range Room Temperature

Údržba

ImageXplorer je citlivé zobrazovací zařízení a mělo by se s ním zacházet opatrně. Pro přesné výsledky je nezbytné, aby byl přístroj udržován v co největší míře v bezprašném stavu. Za tímto účelem musí být vnější kryt ImageXplorer pravidelně čištěn hadříkem, který nepouští vlákna. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zásuvka na vkládání kazetek, lze v případě potřeby samostatně vyčistit pomocí jemných čisticích prostředků nebo alkoholických roztoků.


NEOTEVÍREJTE kryt přístroje!


Řešení problémů

Následující chyby jsou nejčastější, a proto jsou zde podrobněji vysvětleny.


Pokud máte dotazy nebo problémy s produkty od společnosti Macro Array Diagnostics, kontaktujte: benesova@biovendor.cz


MacroArray Diagnostics GmbH
Lemböckgasse 59/Top 4
A-1230 Vienna
Tel: +43(0) 1 865 25 73
E-mail: support@macroarraydx.com


Verze: 22-IFU-01-EN-01